Visie inzake zorg voor een menswaardig levenseinde

Terug naar Visies

Visie op zorg voor een menswaardig levenseinde

Met deze visietekst wenst vzw Blijvelde een kader uit te zetten omtrent een menswaardig levenseinde waarbinnen gewerkt kan worden. Dit zodat bewoners en familieleden wegwijs geraken in deze materie en medewerkers kunnen groeien in het optimaal begeleiden van deze levensfase. Deze visietekst wordt ondersteund door de opdrachtverklaring en de actuele wetgeving inzake patiëntenrechten en euthanasie.

WZC Blijvelde staat voor warme zorg waarbij de waardigheid van ieder individu centraal gezet wordt en waarbij rekening gehouden wordt met de autonomie, competenties en de kwetsbaarheden. Dit betekent dat iedere bewoner recht heeft op een goede zorg en beoogt dat de bewoner tot op het einde zijn unieke waardigheid kan behouden door maximaal rekening te houden met de wensen, de levenskwaliteit en de levensvisie van de bewoner. Een menswaardig levenseinde maakt deel uit van een kwaliteitsvolle, onderhandelde zorg. De continuïteit van de samenwerking, informatie uitwisseling en communicatie tussen zowel hulpverleners onderling als met de bewoner en zijn omgeving zijn hierbij van cruciaal belang.

 

1. Visie op vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning stelt de persoon in staat om zijn/haar wensen in verband met de eigen toekomstige zorg kenbaar te maken, voorafgaand aan het moment dat er beslissingen genomen moeten worden. Op deze manier kunnen we de zorg bij het levenseinde beter doen aansluiten bij de wensen en de voorkeuren van de bewoner zelf. Wij streven ernaar om zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan met het opmaken van een vroegtijdige zorgplanning maar houden hierbij rekening met de beleving van de bewoner.

 

2. Visie op palliatieve zorg

De zorg voor een menswaardig levenseinde willen we verzekeren door de uitbouw van een palliatieve zorgstructuur en –cultuur. Iedere bewoner heeft het recht zijn leven comfortabel af te ronden al of niet samen met zijn naaste familie of betekenisvolle anderen. Palliatieve zorg wil de dood niet uitstellen of versnellen, maar verzekert het grootst mogelijk lichamelijk, psychisch, relationeel en spiritueel comfort. Daarbij vertrekken we vanuit een bewonersgerichte houding.

 

3. Visie op terminale zorg

Terminale zorg is de laatste fase van palliatieve zorg. Tijdens dit stadium wordt elke medische behandeling zorgvuldig afgewogen rekening houdend met de ethische context en de persoonlijke gevoeligheden. In terminale zorg leggen we de nadruk op pijn- en symptoomcontrole, comfortzorg en nabijheid, steeds in overleg met alle betrokkenen.

 

4. Hoe omgaan met euthanasievragen

 

Elke vraag met betrekking tot euthanasie wordt individueel en met de grootste zorg behandeld. Binnen WZC Blijvelde wordt een vraag om euthanasie steeds aandachtig beluisterd en bespreekbaar gesteld. Medewerkers van WZC Blijvelde gaan samen met de behandelende arts na waarom de vraag om euthanasie wordt gesteld. Samen met de bewoner en zijn omgeving worden mogelijke alternatieven besproken. Het is de arts die de wettelijke toepasbaarheid van de euthanasievraag nagaat. In dit proces draagt de arts de eindverantwoordelijkheid. De voorziening ziet toe op de wettelijke toepassing ervan.   

 

De begeleiding van de bewoner en zijn omgeving is zowel voor-, tijdens- als na het stervensproces van cruciaal belang. Indien gewenst door de bewoner is de aanwezigheid van een medewerker uit het palliatief team mogelijk, maar enkel op vrijwillige basis. Niemand mag tegen zijn geweten handelen. Binnen de voorziening wordt gesteld dat geen enkele medewerker participeert aan de effectieve uitvoering van euthanasie.  De aanwezigheid van een medewerker uit het palliatief team impliceert niet dat we vanuit onze Christelijke ideologie als voorziening akkoord gaan met de uitvoering van euthanasie.

 

Bij een euthanasievraag door een bewoner in kortverblijf wordt afgewogen of dit een opdracht is voor het woonzorgcentrum.

ondersteund door